0
0

Uslovi kupovine

I. OPŠTI


Ovi Uslovi kupovine deo su obaveze Prodavca skladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača te služe tome da Kupac pre nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obavešten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve skladno zakonskom uređenju.
Pojam Prodavac odnosi se na:


Mister Cool d.o.o. ogranak Leatherman Srbija
Pavleka Miškina 31 , 21000 Novi Sad

PIB: 104914845
MB: 20268824
T: +381 60 10 10 100
E: shop@leatherman.rs
W: www.leatherman.rs


Pojam Kupca odnose se i na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve delatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavca), ali i na kupce pravna lica, preduzetnike  i trgovce pojedince i fizička lica koje obavljaju poslovne delatnosti, no oni su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne delatnosti.
Prodavac prodajom putem Internet stranice www.leatherman.rs nastupa u svoje ime. Uslovi kupovine čine deo ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se pre potvrđivanja narudžbe za kupovinu pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/saglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.
Prodavac zadržava pravo izmene uslova u svako vreme, s tim da navedene izmene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavac o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavestiti da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uslovi kupovine podeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Ugovor o prodaji na daljinu možete naći ovde.


II. GLAVNA OBELEŽJA ROBE


Glavna obeležja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavac posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računaru kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na ekranu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cena i dr.) prikazani na web stranici www.leatherman.rs podložni su bagovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim greškama i sl. U slučaju očiglednih grešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.leatherman.rs.

Prodavac zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.


III. CENA PROIZVODA


Cene istaknute na web stranici www.leatherman.rs izražene su u dinarima. Trošak PDV-a je posebno istaknut. Troškovi dostave su isto posebno i odvojeno prikazani. U cene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, i to iz razloga što Kupac troškove dostave odvojeno plaća. U slučaju plaćanja e-bankingom i opštom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cenu.


IV. TROŠKOVI DOSTAVE

Navedeni su  prilikom naručivanja kod svakog pojedinačog proizvoda, te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda. U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu zavisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavcu prilikom provere dostave porudžbine.

V. TROŠKOVI UPOTREBE SREDSTAVA DALJINSKE KOMUNIKACIJE


Prodavac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

VI. USLOVI I ROKOVI PLAĆANJA, USLOVI ISPORUKE ROBE I VREME ISPORUKE ROBE


Proizvodi se naručuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara.
Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrovani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe celi postupak narudžbine.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sedeće načine:

U slučaju plaćanja opštom uplatnicom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Ukoliko kupac ne dobije obaveštenje da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugeriše se da se proveri:

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavac će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavca, Prodavac će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.
Naručene proizvode isporučujemo putem Post express kurirske službe. Isporuka će uslediti najkasnije u roku 3 radna dana od vidljive uplate na računu Prodavca.
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavac je dužan odmah obavestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
U rokove za isporuku ne računaju se:

U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavac će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbine, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom odnosno pre neposrednog preuzimanja proizvoda.


VII. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je reč o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Ako Prodavac ne obavesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 meseci od isteka roka za raskid (rok od 12 meseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaveštenosti).
Ako je pak obaveštenje o pravu na jednostrani raskid dostavljen u roku od 12 meseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavest. Kupac je dužan pre isteka roka za jednostrani raskid obavestiti Prodavca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovde i koji se može elektronski ispuniti i poslati na mail adresu shop@letaherman.rs
Potvrdu primljenog obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektronskom poštom. Prodavca je moguće obavestiti i putem Online obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovde. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac dobit ćete potvrdu o primljenoj prijavi putem elektronske pošte na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Online obrasca za jednostrani raskid ugovora.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac osim ako je razlog povrata odgovornost Prodavca. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom (u ovom trenutku, ne primamo stranke lično) na dokaziv način na naše centralno skladište na adresi:

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata na vreme, ako pre isteka napred navedenog roka, pošaljete/dostavite na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom ili lično) robu nama u našem skladištu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez delova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora u pisanom obliku možete preuzeti ovde.


IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE / REKLAMACIJA


Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama skladno pozitivnim propisima Republike Srbije, posebno  Zakonu o obaveznim odnosima. Naručeni proizvodi upakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugerišu da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku proverili stanje pošiljke i poslali novu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti:

Prodavac će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uslovima za reklamaciju skladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zameniti proizvod ili vratiti celokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.
Online prigovor / reklamaciju možete uputiti ovde.


X. TRAJANJE UGOVORA


Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uslovi kupovine sastavni su deo ugovora.


XI. GARANCIJA


Za određene proizvod Prodavac zajedno sa isporukom istih dostavlja i uputstva o garanciji odnosno garanciju za iste proizvode.


XII. IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA


Ova pravila određuju i regulišu kako prodavac koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu leatherman.rs.

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primer ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizovanje, spremanje, prilagodba ili izmena, povlačenje, uvid, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provera logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Registracijom na internet stranici leatherman.rs, kupovinom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje saglasnost da prodavac obrađuje njegove lične podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbinama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavca s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe reklamiranja usluga i proizvoda prodavca.
Prodavac se obvezuje čuvati privatnost ličnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odnosno drugim primenjivim propisima. Sve gore navedene lične podatke Prodavac ne sme neovlašćeno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi zaposleni Prodavca i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju promene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promeni obavestiti prodavca na mail adresu office@leatherman.rs. U slučaju da Kupac ne želi da Prodavacviše na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahteva brisanje podataka o istome, mora to prodavcu javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu  office@leatherman.rs.
www.leatherman.rs (naznaka web stranice) koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tokom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti kupčev pregledač (browser), a samim time i kupca, te na taj način omogući kupovinu. Kako bi poseta ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaš računar određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići).
Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledanja i korišćenja. Posetom i korišćenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookies (kolačić)?
Kolačić je deo informacija sačuvanih na vašem računaru, mobilnom ili tabletu, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posetite (kolačići od prve strane) ili u saradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl.
Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i deo ličnih informacija. Takve informacije mogu biti sačuvane jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računaru.
Kako ih onemogućiti?
Želite li onemogućiti čuvanje kolačića na svom računaru, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korišćenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog pregledača. U izborniku pregledača odaberite pomoć i informacije o kolačićima te sledite uputstva.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računara po zatvaranju internet pregledača.
Pomoću njih web-mesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pregledača.
Pomoću njih web-mesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne
morate prijavljivati prilikom svakog poseta određenom mestu.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram